DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR

Els Programes de Diversificació Curricular tenen com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa i obtenir el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.
Atenció a la Diversitat

Adaptació Curricular
És la tasca que tots els equips de professors necessiten realitzar per donar una resposta integral i adequada a la diversitat d'alumnat que acudeix als nostres Centres Educatius. Es tracta de plantejar un procés d'Ensenyament-Aprenentatge on, des d'un plantejament inclusiu, tot l'alumnat tingui cabuda en un context social concret, en cada Centre concret i per a cada grup concret d'alumnes.
Per: Aula Intercultural